Statuten

1. Benaming, zetel, doel

Artikel 1.1
Bowlingclub Tragel Sport Aalst (verder TSA genoemd)- is een feitelijke vereniging met als maatschappelijke zetel gevestigd in 9300 Aalst, Klaterbaan 82.

Artikel 1.2
Het doel van de vereniging is het beoefenen van de bowlingsport, te promoten en het bevorderen van vriendschappen, zonder daarbij winstgevend te zijn.

Artikel 1.3
BC TSA (Tragel Sport-Aalst) is aangesloten bij de VBSF onder het licentienummer 99.

2. Het Bestuur

Artikel 2.1
Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door vijf bestuursleden, verkozen op de algemene ledenvergadering, bij geheime stemming met meerderheid van stemmen (50%+1).
Deze zal echter alleen plaats vinden bij ontslag van een bestuurslid of bij een nieuwe kandidatuurstelling. Het bestuur kan eventueel uitgebreid worden volgens de noden van de vereniging.

Artikel 2.2
Het bestuur wordt verkozen voor onbepaalde duur en omschrijft volgende functies:

Voorzitter
Secretaris
Schatbewaarder
Sportleider
Commissaris

Artikel 2.3
Bij ontslag of kandidatuurstelling voor een bestuursfunctie dient deze schriftelijk te gebeuren en gericht aan de voorzitter. Indien een bestuurslid in het lopende seizoen ontslag neemt zal zijn/haar functie overgenomen worden door een ander bestuurslid.

Artikel 2.4
De functies worden benoemd door het bestuur zelf.

Artikel 2.5
In de bestuursvergadering is ieder bestuurslid gemachtigd één stem uit te brengen. In geval van ex-aequo telt de stem van de voorzitter dubbel.

Artikel 2.6
Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten minstens één jaar lid zijn en mogen op dat moment geen bestuursfunctie uitoefenen bij een andere bowlingclub.

Artikel 2.7
Geen enkel bestuurslid kan eigenmachtig optreden zonder vooraf overleg te hebben gepleegd met de andere bestuursleden.

Artikel 2.8
Het bestuur heeft de onbeperkte macht over het beheer en de verrichtingen van de club. Het bestuur mag echter het voortbestaan van de club niet in het gedrang brengen.

Artikel 2.9
Het bestuur kan niet alleen verantwoordelijk worden gesteld bij een financiële aderlating, doch de ganse club is hiervoor verantwoordelijk.

3. Algemene ledenvergadering

Artikel 3.1
Een Algemene ledenvergadering heeft minstens één keer per seizoen plaats voor aanvang (eind augustus / begin september) en één keer bij het afsluiten van het seizoen (mei).

Artikel 3.2
Voor elke Algemene ledenvergadering zullen alle leden een uitnodiging ontvangen en dit tenminste acht kalenderdagen op voorhand.

Artikel 3.3
Leden die bepaalde punten wensen voor te leggen zullen deze schriftelijk formuleren en ten laatste drie kalenderdagen voor de vergadering aan één van de bestuursleden overmaken.

Artikel 3.4
Op de Algemene ledenvergadering worden de werkzaamheden en financiële toestand bekend gemaakt, alsook eventuele vooruitzichten voor het nieuwe seizoen.

Artikel 3.5
Een bijzondere Algemene ledenvergadering kan worden samengeroepen door de meerderheid van het bestuur of op aanvraag van de leden. Hiervoor dienen er ten minste vijf effectieve leden deze aanvraag te onderschrijven. Deze aanvraag wordt gedetailleerd opgemaakt en overgemaakt aan het bestuur. Het bestuur beslist of de vraag gegrond is en de vergadering zal plaatsvinden. Plaats en datum wordt door het bestuur bepaald.

4. Lidmaatschap

Artikel 4.1
Lidmaatschap van TSA kan op 4 manieren

Gefedereerd Spelend Lid
Niet Gefedereerd Spelend Lid
Gefedereerd Niet Spelend Lid
Ere Lid

Artikel 4.2
De bedragen van de verschillende lidmaatschappen voor het komende seizoen zal door het bestuur medegedeeld worden tijdens de algemene ledenvergadering van mei.

Artikel 4.3
Een speler kan lid worden of zijn lidmaatschap opzeggen op ieder moment. De dag waarop hij dit doet heeft echter geen impact op het verschuldigde of het reeds betaalde lidgeld. Gefedereerde spelende leden dienen rekening te houden met de bepalingen van de VBSF i.v.m. de transfer periode. Het bestuur van B.C. Tragel Sport Aalst vraagt echter in de mate van het mogelijke zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gesteld betreffende uitgaande en binnenkomende transfers ten einde de praktische regelingen voor de liga en ploegindelingen zo snel mogelijk te kunnen aanpakken.

Artikel 4.4
Spelende leden hebben door hun lidmaatschap recht op een wedstrijdtruitje. Mogelijks zal een tweede truitje ter beschikking gesteld worden, al dan niet tegen betaling.

Artikel 4.5
Alle spelende leden zijn er aan gehouden zich tijdens wedstrijden fair en sportief te gedragen. Ze zijn als het ware vaandeldragers voor onze sport in het algemeen en voor onze club in het bijzonder. Alle spelers zijn verplicht hun wedstrijdtruitjes te dragen tijdens de club liga, interteam games, kampioenschappen en toernooien teneinde als een herkenbare groep naar buiten te treden.

Artikel 4.6
Er wordt aan alle spelende leden gevraagd hun club zo goed mogelijk bij te staan in de organisatie, verkondiging en praktische uitvoering van het jaarlijkse eetfestijn.

5. Liga

Artikel 5.1
De liga avonden gaan door in onze thuisbowling Tragel Sport Aalst. De gekozen weekdag en aanvangsuur worden aan het begin van het seizoen meegedeeld.

Artikel 5.2
Iedere spelend lid heeft recht deel te nemen aan de liga avonden mits betaling van de spel- en drankjes bijdrage voor aanvang van het eerste game. Het bedrag van deze bijdrage zal door het bestuur meegedeeld worden voor aanvang van het seizoen.

Artikel 5.3
Ondanks dat de liga van nature een oefenavond is die de competitiespelers toelaat zich voor te bereiden op hun competitie wedstrijden, houdt onze vereniging eraan er toch een competitie element aan toe te voegen. De sportleider zal voor de aanvang van het seizoen publiceren welke liga competities er georganiseerd worden.

Artikel 5.4
Mogelijks, indien de financiële toestand het toelaat zullen er aan deze competities natura prijzen verbonden zijn.

6. Interclub

Artikel 6.1
De interclub zal doorgaan op de data en plaats vastgelegd door de VBSF en BBSF.

Artikel 6.2
De financiële kosten betreffende de interclub (bijdrage VBSF en spelen) zullen door de club worden betaald zolang de mogelijkheid zich daar toe aandient (zolang de financiële middelen voorhanden zijn.

Artikel 6.3
De kapiteins van de interclubploegen worden in samenspraak tussen het bestuur en de ploegleden bepaald. In geval van onenigheid beslist het bestuur.

Artikel 6.4
De kapitein heeft de volledige verantwoordelijkheid en de leiding over zijn team, wat inhoud:

Opstelling van zijn ploeg
Correct invullen van het wedstrijdblad
Afrekenen van de dranken
Eventuele wijzigingen van speeldatum regelen
Sportief gedrag van alle spelers van zijn ploeg handhaven.
Toezien op de naleving van de VBSF/BBSF reglementen door zijn ploeggenoten
Indien er onenigheid is in het team kan het bestuur interpelleren en beslissingen omtrent de disputen nemen.

Artikel 6.5
Disciplinaire sancties zijn volledig ten laste van de spelers. Kosten of boetes bij het al dan niet correct uitoefenen van de bowlingsport of enige randactiviteiten, zullen niet kunnen verhaald worden op de club(TSA).
Het bestuur kan een sanctie uitspreken over een speler, indien deze de club op gelijk welke manier schade berokkent.
Financiële boetes zullen door de club te allen tijde teruggevorderd worden van de betrokken ploeg of speler(s).

7. Ontbinding

Artikel 7.1
In geval van ontbinding zal het creditsaldo, na betaling van alle schulden, naar een liefdadigheidsinstelling gaan. Het bestuur beslist hierover.