Statuten

1. Benaming, zetel, doel

Artikel 1.1
Bowlingclub TSA –Tragelsport Aalst- is een feitelijke vereniging met als maatschappelijke zetel gevestigd in 9300 Aalst, Klaterbaan 82.

Artikel 1.2
Het doel van de vereniging is het beoefenen van de bowlingsport, te promoten en het bevorderen van vriendschappen, zonder daarbij winstgevend te zijn.

Artikel 1.3
BC TSA (Tragelsport-Aalst) is aangesloten bij de VBSF onder het licentienummer 99.

2. Het Bestuur

Artikel 2.1
Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door vijf bestuursleden, verkozen op de algemene ledenvergadering, bij geheime stemming met meerderheid van stemmen (50%+1).
Deze zal echter alleen plaats vinden bij ontslag van een bestuurslid of bij een nieuwe kandidatuurstelling.
Het bestuur kan eventueel uitgebreid worden volgens de noden van de vereniging.

Artikel 2.2
Het bestuur wordt verkozen voor onbepaalde duur en omschrijft volgende functies:
– Voorzitter
– Secretaris
– Schatbewaarder
– Sportleider
– Commissaris

Artikel 2.3
Bij ontslag of kandidatuurstelling voor een bestuursfunctie dient deze schriftelijk te gebeuren en gericht aan de voorzitter.
Indien een bestuurslid in het lopende seizoen ontslag neemt zal zijn/haar functie overgenomen worden door een ander bestuurslid.

Artikel 2.4
De functies worden benoemd door het bestuur zelf.

Artikel 2.5
In de bestuursvergadering is ieder bestuurslid gemachtigd één stem uit te brengen.

Artikel 2.6
Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten minstens één jaar lid zijn en mogen op dat moment geen bestuursfunctie uitoefenen bij een andere bowlingclub.

Artikel 2.7
Geen enkel bestuurslid kan eigenmachtig optreden zonder vooraf overleg te hebben gehad met de andere bestuursleden.

Artikel 2.8
Het bestuur heeft de onbeperkte macht over het beheer en de verrichtingen van de club.
Het bestuur mag echter het voortbestaan van de club niet in het gedrang brengen.

Artikel 2.9
Het bestuur kan niet alleen verantwoordelijk worden gesteld bij een financiële aderlating, doch de ganse club is hiervoor verantwoordelijk.

3. Algemene ledenvergadering

Artikel 3.1
Een Algemene ledenvergadering heeft elk seizoen plaats bij aanvang ( tussen 25 augustus en 15 september) en bij het afsluiten (tussen 15 mei en 15 juni).

Artikel 3.2
Voor elke Algemene ledenvergadering zullen alle leden een uitnodiging ontvangen en dit tenminste acht kalenderdagen op voorhand.

Artikel 3.3
Leden die bepaalde punten wensen voor te leggen zullen deze schriftelijk formuleren en ten laatste acht kalenderdagen voor de vergadering aan één van de bestuursleden overmaken.

Artikel 3.4
Op de Algemene ledenvergadering worden de werkzaamheden en financiële toestand bekend gemaakt, alsook eventuele vooruitzichten voor het nieuwe seizoen.

Artikel 3.5
Een bijzondere Algemene ledenvergadering kan worden samengeroepen door de meerderheid van het bestuur of op aanvraag van de leden. Hiervoor dienen er ten minste vijf effectieve leden deze aanvraag te onderschrijven.
Deze aanvraag wordt gedetailleerd opgemaakt en overgemaakt aan het bestuur.
Het bestuur beslist of de vraag gegrond is en de vergadering doorgaat.
Plaats en datum wordt door het bestuur bepaald.

4. Interclub

Artikel 4.1
De interclub zal doorgaan op de data en plaats vastgelegd door de VBSF.

Artikel 4.2
De financiële kosten betreffende de interclub (bijdrage VBSF en spelen) zullen door de club worden betaald, zolang de mogelijkheid zich daar toe aandient.

Artikel 4.3
Iedere interclubploeg bepaalt zelf zijn kapitein, in geval van onenigheid beslist het bestuur.

Artikel 4.4
De kapitein heeft de volledige verantwoordelijkheid en de leiding over zijn team, wat het inhoud:
1. Opstelling van zijn ploeg
2. Correct invullen van het wedstrijdblad
3. Afrekenen van de dranken
4. Eventuele wijzigingen van speeldatum regelen
5. Sportief gedrag handhaven.
Indien er onenigheid is in het team kan het bestuur interpelleren en beslissingen hieromtrent nemen.

Artikel 4.5
Disciplinaire sancties zijn volledig ten laste van de spelers.
Kosten of boetes bij het al dan niet correct uitoefenen van de bowlingsport of enige randactiviteiten, zullen niet kunnen verhaald worden op de club(TSA).
Het bestuur kan een sanctie uitspreken over een speler, indien deze de club op gelijk welke manier schade berokkent.
Financiële boetes zullen door de club ten aller tijden teruggevorderd worden van de betrokken ploeg of speler(s).

5. Ontbinding

Artikel 5.1
In geval van ontbinding zal het creditsaldo, na betaling van alle schulden, naar een liefdadigheidsinstelling gaan. Het bestuur beslist hierover.

Scroll to Top